Ledenraad

Hieronder vind je informatie over de ledenraad.

Meld je nu aan voor de Ledenraad op 6 februari

Kijk mee vanuit je eigen huiskamer.

Nu aanmelden
26258523558_01f866d24e_k

De ledenraad vervult de functie van algemene vergadering en is hiermee het hoogste orgaan van de vereniging. Hij beslist over de koers en de geldbesteding van de bond en kiest het bestuur. De ledenraad komt tenminste eenmaal per jaar samen en verder op verzoek van het algemeen bestuur of minimaal vijf afgevaardigden van de ledenraad. In statuten en huishoudelijk reglement zijn rechten en plichten van de ledenraad uitvoerig omschreven. Enkele belangrijke punten zijn hieronder opgenomen.

Vergadertermijn en agendapunten

25260619017_cf3413ee17_k

Binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens een verlenging van deze termijn door de ledenraad, wordt in het agendavoorstel opgenomen:

 • vaststellen werkplan en begroting voor het lopende verenigingsjaar

Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens een verlenging van deze termijn door de ledenraad, wordt in het agendavoorstel opgenomen:

 • goedkeuren algemeen financieel verslag en verslag kascommissie
 • goedkeuren jaarverslag secretaris

Tijdens één van deze vergaderingen wordt in het agendavoorstel opgenomen:

 • vaststellen jaarlijkse afdracht
 • benoemen leden bestuur, presidium en kascommissie

 

Ledenraadspresidium

De ledenraad wordt voorbereid en voorgezeten door het ledenraadspresidium. Dit bestaat ten minste uit de volgende leden:

 • voorzitter
 • plaatsvervangend voorzitter
 • lid van het algemeen bestuur

De leden, met uitzondering van de vertegenwoordiger van het bestuur, worden benoemd door de ledenraad voor een periode van één jaar. Zij zijn steeds hernoembaar.

 

25260618257_4434525bd0_k

Stemprocedure

Elke afdeling mag vertegenwoordigers afvaardigen naar de ledenraad. In de statuten en huishoudelijk reglement zijn de regels en procedures voor het stemmen opgenomen. Hieronder volgt een korte samenvatting:

 • het aantal afgevaardigden dat een afdeling ten hoogste in de ledenraad kan afvaardigen is als volgt:

– 15 t/m 250 leden 1 vertegenwoordiger met stemrecht
– 251 t/m 1000 leden 2 vertegenwoordigers met stemrecht
– 1001 t/m 1750 leden 3 vertegenwoordigers met stemrecht
– 1751 of meer leden 4 vertegenwoordigers met stemrecht

 • bij binnenkomst krijgt elke afdelingsvertegenwoordiger een stemkaart uitgereikt en wordt geregistreerd hoeveel stemgerechtigde leden er zijn
 • iedere afgevaardigde in de Ledenraad brengt ten hoogste één stem uit
 • er wordt schriftelijk gestemd als ten minste 1 van de stemgerechtigden of de ledenraad voorzitter dit verlangt
 • blanco stemmen zijn ongeldig
 • ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
 • is meer dan de helft van de stemmen niet uitgebracht dan vindt herstemming plaats. Als dan nog meer dan de helft van de stemmen niet is uitgebracht, dan is het desbetreffende voorstel verworpen
 • voor zover in de wet of in de statuten niet anders wordt bepaald neemt de ledenraad besluiten met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen
 • een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts met 2/3 meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen genomen worden door de ledenraad
 • bij mondelinge stemmingen wordt gevraagd: wie is voor en wie is er tegen. Bij schriftelijke stemmingen moet op de stemkaart geschreven worden: voor of tegen. Stemkaarten die niet duidelijk vóór of tegen het voorstel zijn, zijn ongeldig.

Kascommissie

De kascommissie onderzoekt de jaarrekening en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ledenraad. Zij bestaat uit drie personen die jaarlijks kunnen worden herkozen met een maximumperiode van 5 jaar.

Moties

Leden van de ledenraad kunnen een op schift gestelde motie (verzoek) indienen als deze is mede -ondertekend door ten minste één ander ledenraadslid, dat niet tot de afdeling van de indiener behoort.

 • moties worden alleen in behandeling genomen als een van de indieners op de betreffende ledenraadsvergadering aanwezig is
 • moties die geen betrekking hebben op geagendeerde punten dienen uiterlijk bij het vaststellen van de agenda aangekondigd te worden.