Het vergevingsgezinde fietspad

In december 2012 kreeg de Fietsersbond het positieve nieuws dat door het ministerie van I&M het project ‘Het vergevingsgezinde fietspad’ toegekend was. Dit project is een samenwerking van de provincies Utrecht, Overijssel en Fryslân, meerdere gemeenten, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, de Rijksuniversiteit Groningen en de Fietsersbond. Aanleiding voor het project is de oververtegenwoordiging van 50+-fietsers in de landelijke ongevalscijfers.

Vergevingsgezind

Zie de website van het vergevingsgezinde fietspad voor recentere stand van zaken na maart 2013.

 

Wat houdt ‘vergevingsgezind’ in?

De deelnemers aan het project gaan samen onderzoeken welke infrastructurele oorzaken hiervoor te vinden zijn, en welke oplossingen we kunnen bedenken om deze piek in de ongevalscijfers terug te brengen. We gaan dit doen door gebruik te maken van het principe van vergevingsgezindheid op infrastructuur. Vergevingsgezindheid is een principe uit de auto-infrastructuur. De gedachte erachter is dat het ontwerp van een weg zo moet zijn dat een fout van een automobilist niet meteen tot ernstig letsel leidt. Ditzelfde principe van vergevingsgezindheid kan worden toegepast op fietsers en fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan goede bermverharding naast de weg, waardoor een fietser niet meteen zijn balans verliest als hij van de weg rijdt. Of denk aan paaltjes die meeveren als je er tegenaan botst.

Rol van belijning

In het project gaat ook onderzocht worden of beter gebruik van belijning een rol kan spelen om de fietsinfrastructuur ‘voorspelbaarder’ te maken voor oudere fietsers. Veel ongevallen bij 50-plussers komen immers voor bij het  op- of afstappen. Het op tijd remmen bij kruisingen kan misschien een positieve rol spelen om dit type ongevallen te voorkomen.

Werkwijze

Het project zal allereerst starten met het onderzoeken van factoren die bijdragen aan ongevallen bij ouderen. In elke provincie zal een groep ouderen voorzien worden van een GPS-logger en een camera om te observeren wat de fietsers tegenkomen en welke situaties gevaar kunnen opleveren. Een enquête onder fietsers moet meer informatie geven over infrastructurele aspecten die door ouderen als lastig of gevaarlijk ervaren worden. Op basis van deze kennis worden principes uitgewerkt in een eerste ontwerp. Op een drietal locaties worden deze vervolgens toegepast. Een voor- en nameting op de locaties zal inzichtelijk moeten maken welke van de ontwerpideeën een positief effect heeft.

Tijdsduur

Het project is driejarig en zal er vanaf 2015 hopelijk toe leiden dat de infrastructuur zelf minder aanleiding zal geven voor een ongeval.

Categorieën