30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat

Grote delen van de bebouwde kom in Nederland kennen al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar toch is de norm binnen de bebouwde kom nog steeds 50 km/u. Dat wordt bij het binnenrijden van een plaats al geïllustreerd door het blauwe plaatsnaambord, dat aangeeft dat u hier maximaal 50 km/u mag rijden. In werkelijkheid mag er in circa 8 op de 10 Nederlandse woonstraten maximaal 30 kilometer per uur gereden worden, een snelheid waarbij het vaak mogelijk is om fietsers en auto’s te mengen en die goed is voor de leefbaarheid.

30-km

De Fietsersbond vindt dat de tijd nu daar is om de norm aan te passen aan de realiteit op straat: een standaard maximum snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom in combinatie met een Duurzaam Veilige inrichting. Incidenteel kan hierop een uitzondering gemaakt worden voor een enkele 50 km/u-weg (bijvoorbeeld rondwegen of belangrijke invalswegen), mits deze zijn aangelegd in combinatie met excellente fietsinfrastructuur die inspeelt op de veranderende vraag naar fietsinfrastructuur. Meer kun je lezen in de notitie ’30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat’.

 

5447652665_eeeed1da3f_o
Len Munnik

Lobby Fietsersbond

Uit de evaluatie van de Beleidsimpuls Fietsveiligheid bleek dat de 150 afdelingen van de Fietsersbond twee specifieke thema’s aanwijzen waarop de komende jaren ingezet moet worden: Gevaarlijke kruispunten en het uitbreiden van 30-zones. Deze notitie is een uitwerking van het tweede punt. De Fietsersbond start een landelijke lobby op, gericht op het aanpassen van de norm binnen de bebouwde kom van de huidige 50 naar de voor fietsers veel veiliger 30 km/u. Het succes van de lobby tegen de snorscooter leert ons dat zo’n lobby succesvol kan zijn maar wel een zaak van lange adem is.

Tot die tijd kunnen de afdelingen in hun eigen gemeente(n) belangrijke stappen zetten, door het uitbreiden van de 30-zones te agenderen bij (aankomende) politici: in maart 2018 zijn er immers in bijna alle gemeenten raadsverkiezingen, waarna de coalitiebesprekingen zullen plaatsvinden en dan belangrijke basisafspraken gemaakt worden over de gemeentelijke visie op verkeer en bereikbaarheid. De afdeling kan een gerichte lobby starten om de ambitie om een verkeersveilige en fietsvriendelijke gemeente te zijn door 30 km/u als de nieuwe norm in het coalitieakkoord op te nemen. Daarmee wordt een belangrijk politiek kader geschapen, waarbinnen vervolgens overleg kan plaatsvinden welke wegen onder welke voorwaarden omgebouwd kunnen worden naar 30-zone.

Vervolgens kan de afdeling een lijst met locaties opstellen met concrete voorstellen voor verandering vanuit deze norm. Dan kan het gaan om het afwaarderen van 50 km/u straten naar 30 km/u, om het daadwerkelijk inrichten van bestaande 30 km/u straten conform Duurzaam Veilig of het opheffen van de grijze wegen in een gemeente. Tot slot kan een afdeling pleiten voor het verlagen van de snelheid rondom kruispunten, een zeer effectief middel om zowel de hoeveelheid als de ernst van ongevallen te verminderen.

pdf ⋅ 689 KB

30-km-per-uur-als-norm-voor-een-veilig-fietsklimaat-Fietsersbond-jan.-2018

Download

Categorieën

Eén reactie op “30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat

  1. Fijn hoor, zo’n norm. Veel fietsers zullen zich hierin goed kunnen fietsen. De realiteit is dat er nu in 30km gebieden veel harder gereden wordt en ook het CBR toetst of toekomstig automobilisten wel met het verkeer meerijden, dus 45 km/u in 30 km gebieden.

    I.p.v. in te zetten op meer (schijn) veiligheid zou er ingezet moeten worden op de al gestelde norm. In mijn woorden: De bebouwde kom is primair voor mensen; niet primair voor auto’s. Hoe dit idee de norm te laten worden? Geen idee. Als een mentale verandering niet tot gedragsverandering werkt bij automobilisten blijft ISA over. Een vervelend paardemiddel wat automobilisten zullen ervaren als betutteling; met het risico dat er gevaarlijker gereden wordt bij fietsers.