Vrijwilligersbeleid

We werken met vrijwilligers samen omdat zij de ambassadeurs zijn van de vereniging. Zij zien als geen ander wat er leeft in de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij een handvat bieden wat het voor vrijwilligers makkelijker maakt om aan de slag te gaan.

Er zijn verschillende redenen waarom de Fietsersbond continu behoefte heeft aan nieuwe vrijwilligers, een bredere groep mensen die actief is. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers neemt toe, daarom willen we andere mensen werven aan wie waardevolle kennis, contacten en lobby ervaring overgedragen kunnen worden. Hierbij is het voor de continuïteit wel van belang dat mensen hier wat langere tijd in willen investeren.

Vrijwilligerswerk in deze tijd is niet te vergelijken met vroeger tijden waarin mensen vaak decennia lang lid van en actief waren voor een vereniging. Jongere mensen willen zeker bijdragen, maar dan via campagnes, korte klussen. De Fietsersbond verandert hierin mee, en wil een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk bieden om aantrekkelijk en relevant te zijn en aan te sluiten op wat fietsers belangrijk vinden. Belangrijk hierin is hoe wij communiceren, laten zien wie we zijn. We kunnen niet zonder vrijwilligers die via sociale media, evenementen, nieuwsbrieven, storytelling vertellen wie we zijn en wat we doen om zo nieuwe mensen te enthousiasmeren.

Wat is vrijwilligersbeleid?

Vrijwilligerswerkbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de Fietsersbond tot hun recht te laten komen, zodanig dat de doelstellingen van de Fietsersbond daarmee gediend worden. Mensen moeten hun eigen doelen kunnen nastreven zonder de belangen van de vereniging te schaden. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de Fietsersbond. Veel activiteiten zouden zonder vrijwilligers niet uitvoerbaar zijn. We willen dan ook goed voor ze zorgen. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich thuis voelt bij de Fietsersbond.

Wat verstaat de Fietsersbond onder vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk binnen de Fietsersbond wordt onverplicht en onbetaald verricht. Onverplicht wil zeggen dat je als vrijwilliger zelf kiest om aan bepaalde activiteiten deel te nemen of dat je als vrijwilliger gevraagd wordt om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dat betekent overigens niet dat vrijwilligerswerk voor de Fietsersbond vrijblijvend is. Er worden afspraken gemaakt met vrijwilligers en deze afspraken brengen verplichtingen met zich mee. Elke vrijwilliger die werkzaamheden voor de Fietsersbond uitvoert of dat wil gaan doen, moet haar werk goed kunnen uitvoeren. Ze moet de informatie die zij zoekt, snel en eenvoudig kunnen vinden.

Waarom werken we met vrijwilligers?

 • Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van de vereniging. Zij zien als geen ander wat er leeft in de samenleving.
 • Vrijwilligers zorgen op lokaal niveau voor binding met inwoners, de lokale en regionale politiek van hun gemeente en provincie en kennen de lokale kansen, knelpunten en gevoeligheden.
 • Werken met vrijwilligers is goed voor het imago van de organisatie.
 • Tevreden vrijwilligers dragen dit uit en helpen zo ook indirect mee aan het werven van nieuwe vrijwilligers.
 • Als er campagnes of evenementen worden georganiseerd met een relatief beperkte looptijd, is het werken met (flexibele) vrijwilligers een efficiënte oplossing.
 • Vrijwilligers hebben in een aantal gevallen goede contacten met potentiële financiers of mensen in de wetenschapswereld en kunnen bruggen bouwen naar nieuwe samenwerkingspartners. Elke vrijwilliger heeft haar eigen netwerk dat in meer of mindere mate van belang kan zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de Fietsersbond.

Welke ontwikkelingen in de maatschappij en in ons werkveld zijn van belang voor het vrijwilligerswerk in onze organisatie?

 • Met het toenemende beroep van de overheid op burgers om informele hulp en mantelzorg te verlenen, verdelen vrijwilligers hun tijd anders, zodat er in sommige gevallen minder tijd is voor vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilligers binden zich minder lang aan organisaties. Ze willen bij meer verschillende organisaties werken.
 • Als organisatie moet je meer te bieden hebben en je kunnen onderscheiden van vergelijkbare organisaties.
 • Vrijwilligers willen meer dan voorheen de meerwaarde van hun werk zien.
 • Het doen of gedaan hebben van vrijwilligerswerk wordt, meer dan voorheen, als een belangrijk onderdeel gezien van je sociale mediaprofiel en CV voor werkzoekenden en studenten.
 • Het aantal vrijwilligers in Nederland daalt niet, maar per vrijwilliger worden minder uren aan vrijwilligerswerk besteed.

Werken als vrijwilliger bij de Fietsersbond

Het is belangrijk dat een vrijwilliger die zich inspant voor de Fietsersbond zich gewaardeerd voelt. Mede door waardering voor hun inzet blijven vrijwilligers zich prettig voelen bij de Fietsersbond. In dit document lees je meer over welke waardering je voor je werk terug krijgt en wat je kunt verwachten als vrijwilliger bij de Fietsersbond.

pdf ⋅ 143 KB

Werken als vrijwilliger bij de Fietsersbond – waardering, voorzieningen en veiligheid

Download

Typen vrijwilligerswerk

Bij de Fietsersbond kun je op veel verschillende manieren als vrijwilliger aan de slag; bij een lokale afdeling, bij het landelijk bureau in Utrecht of bij activiteiten of evenementen. Je hoeft geen lid te zijn van de Fietsersbond om vrijwilligerswerk te doen. Je hebt geen stemrecht op de ledenraad, maar je bent van harte welkom bij Fietsersbond Academie avonden en bepaalde werkgroep bijeenkomsten van de Fietsersbond, je kunt meepraten en gehoord worden.

Lokale afdelingenvrijwilligers

Dit zijn vrijwilligers die, al of niet behorend tot een groep, lokaal activiteiten organiseren en uitvoeren. Vaak zijn deze vrijwilligers verbonden in een groep of lokale afdeling. De diversiteit en grootte van deze lokale afdelingen en hun werkgebied verschilt van dorp tot provincie. Veruit het grootste aantal vrijwilligers dat voor de Fietsersbond werkt, is verbonden aan een lokale afdeling.

Landelijk bureau vrijwilligers

Onder landelijk bureau vrijwilligers worden mensen verstaan, die incidenteel op het landelijk bureau (op oproepbasis), structureel of op projectmatige basis (o.b.v. profielschets en sollicitatie) diverse kantoorwerkzaamheden verrichten.

Activiteitenvrijwilligers

Activiteitenvrijwilligers zijn mensen die zich incidenteel inzetten door deel te nemen aan campagne gerelateerde of van tevoren opgezette acties, activiteiten (bijvoorbeeld knelpunteninventarisaties) of evenementen. Deze kunnen landelijk, regionaal of lokaal zijn opgezet. De begeleiding en samenwerking met deze vrijwilligers vindt op campagne- of activiteitenniveau plaats.

Vrijwilligers Fietsersbond Routeplanner / Fietsschool

 • In heel Nederland zijn honderden vrijwilligers enthousiast en gedreven bezig met het bijhouden en verbeteren van fietsrouteinformatie. De Fietsersbond Routeplanner kan alleen gebouwd en onderhouden worden mede dankzij de inzet van deze vrijwilligers. Juist de lokale kennis (over wegen en fietspaden) van vrijwilligers is belangrijk om een goede planner te realiseren. Er vinden bijeenkomsten plaats en er worden webinars georganiseerd om te oefenen met de Routeplanner editor.
 • De Fietsdocenten die zich inzetten om kinderen, senioren en nieuwe Nederlanders te helpen (beter) te leren fietsen, zijn sinds een aantal jaren voornamelijk zzp’er. Ze worden in veel gevallen ondersteund door vrijwilligers. Ze hebben hiervoor bij de Fietsersbond een training gevolgd. Van Fietsdocenten wordt een aantal specifieke vaardigheden gevraagd zoals bijvoorbeeld lichamelijke fitheid en het kunnen omgaan met groepen.
pdf ⋅ 129 KB

Werken als vrijwilliger bij een lokale afdeling van de Fietsersbond

Download

Enthousiast geworden?

Meld je direct aan om vrijwilliger te worden.

Word vrijwilliger