ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’)

De ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) is het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

Het handboek bevat 1200 pagina’s, waaronder honderden verwijsbladen waarin de aanbevelingen in een strak stramien zijn opgenomen. Het fungeert voor verkeersambtenaren als standaardwerk. Voor Fietsersbondafdelingen die een pleidooi voor of tegen iets willen onderbouwen met verkeerskundige argumenten, kan ‘de ASVV’ ook een hulpmiddel zijn, naast de bij elke afdeling in bezit zijnde Ontwerpwijzer Fietsverkeer.

Het is helaas vanwege de hoge kosten van aanschaf en verzending niet mogelijk dat het landelijk bureau de afdelingen een exemplaar stuurt of uitleent. Afdelingen kunnen desgewenst zelf besluiten een papieren of digitaal exemplaar te bestellen bij de uitgever op www.crow.nl. Team Vrijwilligers betrekt ‘de ASVV’ bij sommige verkeersadviezen aan vrijwilligers in de afdelingen, compleet met paginaverwijzing als dat nodig mocht zijn om gewicht in de schaal te werpen.

 

ASVV en Ontwerpwijzer Fietsverkeer

De Ontwerpwijzer Fietsverkeer bevat aanbevelingen voor fietsbeleid en fietsvoorzieningen en de ASVV is een handboek voor alle soorten verkeer. Juist daarom kan het heel nuttig zijn als ‘zelfs de ASVV’ aanbeveelt sommige inrichtingsmaatregelen wel of niet toe te passen op fietsroutes. Bovendien zijn de ontwerpvarianten soms duidelijker uitgewerkt bij ‘de ASVV’ dan in de Ontwerpwijzer. De Ontwerpwijzer Fietsverkeer is sinds de uitgave in 2006 in bezit bij alle afdelingen en is in principe afgestemd met de ASVV 2004. Afdelingen kunnen de Ontwerpwijzer blijven gebruiken, om argumenten te vinden voor wat je wel of niet wilt, of gewoon om zonder iets op te zoeken hem mee te nemen naar de verkeersambtenaar.

De fiets in de ASVV 2012

 • In de ASVV 2012 wordt de fietssuggestiestrook niet meer gezien als fietsvoorziening, maar als een visuele snelheidsremmer. Langs gebiedsontsluitingswegen mogen ze niet meer worden toegepast (p.589; p.23; p. 594). Langs erftoegangswegen moeten ze minstens 1.5 m liever 1.75 breed zijn en mogen het ook echte fietsstroken zijn (p. 1021-1023).
 • De ASVV 2012 ontraadt de combinatie van fietsstroken en parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen. Fietspaden hebben de voorkeur (p.661). Willen gemeenten toch fietsstroken langs (parkeervakken bij) 50 km wegen dan dienen ze tenminste 2 meter breed te zijn (p.807)of een ruime schampstrook tussen strook en parkeerhavens te hebben. Haaks of schuin parkeren is onveilig (p.594), ook al scheelt schuin achteruit parkeren ruimte bij het in en uitparkeren (p.922).
 • Parkeren op of langs de rijbaan van erftoegangswegen wordt in de ASVV 2012 nog steeds afgeraden als de straat een fietsroute draagt, met name het haaks parkeren bij veel parkeerwisselingen (p.753-754).
 • Voor gebruik en inrichting van paaltjes neemt de ASVV 2012 de richtlijn van het Fietsberaad over: inleidende ribbelmarkering van tenminste 10 m, doorgang 1.6 m, en geen paaltjes pal in de rijloper van fietspaden (p.901 – 902).
 • Helaas doet de ASVV 2012 met de rotonde binnen de kom een stap terug. De versie van 2004 kende geen voorzieningenblad voor fiets uit de voorrang, de ASVV 2012 heeft plaats gemaakt voor de turbo met fiets uit de voorrang (p.820). Alle overige rotondevarianten zijn met de fiets mee in de voorrang (ook een turbo met fiets in de voorrang wordt genoemd)
 • Fietsroutes in en door 30 km gebied blijven ook in de ASVV 2012 mogelijk, ook in de voorrang: met fietsstraten en fietspaden, inclusief solitaire (p.989; 653;788). En de mogelijkheid om het fietspad in 30 km gebied uit de voorrang te halen stond nog wel in de ASVV 2004 (en in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer!) maar is weggehaald uit de ASVV 2012. In 30 km gebied geldt dus hetzij voorrang van rechts, hetzij voorrang op de fietsroute.
 • Als een zijweg een fietsroute draagt, worden uitritbanden afgeraden: wegens het discomfort voor fietsers (p.848).
 • Groene golf voor fietsers en andere fietsvriendelijke verkeerslichtafstellingen zijn in de ASVV 2012 terug te vinden op p.1132-1138
 • De vereiste breedte van middeneilanden bij ongeregeld oversteken: 2.0 m of meer (p.824). Pleit voor meer als de fietsoversteek een belangrijke stroom fietsers aan moet kunnen.
 • Voor het fietsparkeren heeft de ASVV 2012 de jongste stallingsnormen uit Leidraad Fietsparkeren overgenomen (p. 326 en verder).
 • Voorzieningen om erftoegangswegen autoluw te houden/krijgen zijn in de ASVV 2012 te vinden op p.758-761.
 • Brugleuningen tenminste 1.3 m hoog p.654.

Categorieën