Basiskenmerken wegontwerp en ASVV 2012

Door Theo Zeegers en Jan van der Horst, uit Ketting Nieuwsbrief

De afgelopen maanden zijn twee CROW-publicaties verschenen die voor het werk in de afdelingen van belang kunnen zijn: CROW 315 Basiskenmerken Wegontwerp en de ASVV 2012. Basiskenmerken Wegontwerp beoogt de Duurzaam Veilige weginrichting verder te uniformeren. Het kan gezien worden als de opvolger van CROW 116 Categorisering uit 1997. De ASVV is hét handboek voor infrastructuur binnen de bebouwde kom. Iedere verkeerskundige zal bij het ontwerpen binnen de kom als eerste naar de ASVV grijpen. Vandaar dat we jullie op hoofdlijnen over deze publicaties bijpraten.

Noot: Afdelingen hebben allemaal een eigen exemplaar van CROW 230 “Ontwerpwijzer Fietsverkeer”. Hierin wordt alle voor fietsers belangrijke infrastructuur ook behandeld. Mochten jullie toch behoefte hebben aan het raadplegen van bovengenoemde publicaties, dan kun je je kaderondersteuner benaderen. Desgewenst kan je de publicatie(s) natuurlijk ook zelf bestellen via de CROW-webshop op kosten van het afdelingsbudget: Basiskenmerken Wegontwerp en ASVV.

Basiskenmerken wegontwerp

Deze publicatie kent twee delen: een algemene inleiding over de principes van Duurzaam Veilig en een specifiek gedeelte dat de ideale en minimale inrichting van verschillende wegtypes beschrijft. Wat in de inleiding opvalt, is dat op het terrein van fiets en Duurzaam Veilig sinds CROW 116 het denken stil lijkt hebben gestaan. Duurzaam Veilig blijft denken vanuit de automobilist. Eerder bekritiseerden we al het gebrek aan denken hieromtrent. Als het niet zo’n serieus onderwerp geweest was, zou je in de lach schieten bij de ontdekking dat deze kritiek destijds in 1997 ook al verscheen op CROW 116.

Dit conservatisme vinden we terug in de eigenlijke basiskenmerken. Voor fietsers springen de volgende zaken in het oog:

  • Op erftoegangswegen zijn fietsvoorzieningen ongewenst. Een totaal verbod op fietsvoorzieningen heeft de Fietsersbond nog net weten te voorkomen. Buiten de kom is men hier iets relaxter over.
  • Op gebiedsontsluitingenwegen binnen de kom wordt de combinatie fietsstrook / langsparkeren ontraden, niet verboden. Dat is een stap terug ten opzichte van de ASVV 2004. Wel wjst men op de noodzaak van schrikzones. Overigens ‘verbiedt’ ook de ASVV 2012 de combinatie van langsparkeren en fietsstrook nog steeds (pag. 807), men is dus niet consequent.
  • 70 km/h-wegen binnen de kom worden nog steeds gezien als gebiedsontsluitingsweg. Echt Duurzaam Veilig zou het zijn om deze wegen te zien als stroomwegen (en dan ook zodanig vorm te geven: geen gelijkvloerse kruisingen).
  • Buiten de kom dringt men nog steeds sterk aan dat er parallelwegen komen voor het landbouwverkeer. De praktijk heeft inmiddels laten zien dat dat heel vaak niet nuttig en nodig is.

ASVV en Ontwerpwijzer Fietsverkeer

De Ontwerpwijzer Fietsverkeer bevat aanbevelingen voor fietsbeleid en fietsvoorzieningen en de ASVV is een handboek voor alle soorten verkeer. Juist daarom kan het heel nuttig zijn als ‘zelfs de ASVV’ aanbeveelt sommige inrichtingsmaatregelen wel of niet toe te passen op fietsroutes. Bovendien zijn de ontwerpvarianten soms duidelijker uitgewerkt bij ‘de ASVV’ dan in de Ontwerpwijzer. De Ontwerpwijzer Fietsverkeer is sinds de uitgave in 2006 in bezit bij alle afdelingen en is in principe afgestemd met de ASVV 2004.

De fiets in de ASVV 2012

De volgende nieuwe punten en veranderingen in de ASVV 2012 vallen op:

  • Fietsstroken en fietssuggestiestroken moeten minimaal 1.5 m breed zijn, maar liever 1.75 breed. (Pag. 1021-1023)
  • Parkeren op of langs de rijbaan van erftoegangswegen wordt in de ASVV 2012 nog steeds afgeraden als de straat een fietsroute draagt, met name het haaks parkeren bij veel parkeerwisselingen. (Pag. 753-754)
  • Voor gebruik en inrichting van paaltjes neemt de ASVV 2012 de richtlijn van het Fietsberaad over: inleidende ribbelmarkering van tenminste 10 m, doorgang 1.6 m, en geen paaltjes pal in de rijloper van fietspaden. (Pag. 901-902)
  • Als een zijweg een fietsroute draagt, worden uitritbanden afgeraden: wegens het discomfort voor fietsers. (Pag. 848)
  • De vereiste breedte van middeneilanden bij ongeregeld oversteken: 2.0 m of meer. Pleidooi voor meer als de fietsoversteek een belangrijke stroom fietsers aan moet kunnen. (Pag. 824)

Categorieën