Actie tegen scooteroverlast

21833954559_9f9430e711_k-690×366

Wat kunnen de afdelingen van de Fietsersbond de komende periode doen tegen de overlast van snorfietsen op de fietspaden?

 

 

Stand van zaken in Tweede Kamer

Eind vorig jaar berichtten we dat het vrijwel zeker was dat gemeenten snorfietsen een helmplicht mogen opleggen en ze naar de rijbaan mogen verplaatsen. Inmiddels is de besluitvorming in de Tweede Kamer hierover afgerond met het aannemen van enkele moties. Het voorstel zelf ligt nu voor advies bij de Raad van State. Wanneer de Raad van State geen bezwaren heeft kan de maatregel worden gepubliceerd in het Staatsblad. Ministerie en de gemeente Amsterdam gaan ervan uit dat daadwerkelijke invoering op 1 juli niet haalbaar is en dat 1 januari 2019 de invoerdatum wordt. Dan kan het noodzakelijke verkeersbesluit ingaan, waarin vermeld wordt welke fietspaden onder de maatregel vallen. In Amsterdam zijn dat (op enkele uitzonderingen na) alle fietspaden ten zuiden van het IJ en binnen de ring A10.

 

 

 

Maatregel NIET alleen voor Amsterdam

We hebben eerder aangegeven dat alle gemeenten in Nederland in principe het Amsterdamse voorbeeld kunnen volgen. De maatregel beperkt zich dus expliciet niet tot Amsterdam. Van belang is wel dat de maatregel zorgvuldig wordt onderbouwd, waarbij drukte en veiligheid op specifiek te bepalen fietspaden het criterium zijn. De maatregel mag (helaas) niet gelden voor de gehele gemeente of voor alle fietspaden.
De Tweede Kamer bij motie ook extra gevestigd op zorgvuldigheid en vraagt ook aandacht voor de veiligheid van de snorfietser en een goede, snelle evaluatie.
Bedenk dat het hierbij gaat om het opleggen van een helmplicht bij de verplaatsing naar de rijbaan. Verplaatsing zonder helm is en blijft te allen tijde mogelijk door middel van het invoeren van onverplichte fietspaden. Gemeenten staan hier echter huiverig tegenover in verband met de veiligheid van de snorfietsers.

Zorgvuldig voorbereiden in verkeersbesluit

Wanneer de maatregel is afgekondigd hoeven gemeenten geen toestemming te vragen aan het ministerie. Zij kunnen de maatregel motiveren in een verkeersbesluit, dat uiteraard wel openstaat voor bezwaar en beroep van tegenstanders. Een goede motivering is dus van groot belang. Wij raden gemeenten die over willen gaan tot het verplaatsen van de snorfiets aan om niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en contact op te nemen met de gemeente Amsterdam, die invoering tot in de puntjes heeft doordacht en voorbereid. Zie ook www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/scooter. Let wel: bij de motivering van de verplaatsing gaat het om drukte en veiligheid en niet om uitstoot en geluid.

Handhavingsplan
Van belang is uiteraard ook de vraag hoe er gehandhaafd gaat worden. We weten immers dat er ook veel bromfietsen nog altijd gebruik maken van de fietspaden, terwijl dat niet mag. Duidelijk is dat gemeenten die tot invoering willen overgaan daarover uitgebreid moeten communiceren en een handhavingsplan moeten maken. Wij zullen vanuit het bureau jullie ook informeren over de verdere handhavingsaanpak van Amsterdam

Milieuzones
In Amsterdam is inmiddels een milieuzone van kracht voor brom- en snorfietsen van 2010 en ouder. De schadelijkheid van de uitstoot is hierbij het uitgangpunt. Utrecht is van plan in 2020 ook een dergelijke zone in te voeren. Het halen van de luchtkwaliteitsnormen staat hierbij centraal, maar ook de gezondheidsargumenten in algemene zin kunnen aangevoerd worden. De juridische houdbaarheid van milieuzones voor (oudere) brom- en snorfietsen zal moeten blijken.

Afschaffing van de categorie snorfiets?
Relevant is ook dat we later dit voorjaar een brief verwachten van staatssecretaris Van Veldhoven over mogelijke afschaffing van de snorfiets als categorie, conform een eerdere toezegging van staatssecretaris Dijksma in een brief van 5 jui 2017: “Voor een snorfiets, waarvan de snelheid is begrensd tot 25 km/uur, zijn tegenwoordig prima gelijkwaardige duurzame alternatieven voor handen, zoals de elektrische fiets. Bij het uitfaseren van de categorie snorfiets zal naar verwachting een deel van deze gebruikers kiezen voor een (elektrische) fiets. Beleidsmatig zullen de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid in beeld gebracht moeten worden. In juridische zin betekent dit een aanpassing van nationale regelgeving, waarin de snorfiets is gereguleerd. De Europese regelgeving hoeft hiervoor niet te worden aangepast. Rond de jaarwisseling ontvangt u de resultaten van de verkenning.” 

Achtergrond hiervan was de grote vervuiling door de snorfiets. Deze belangrijke brief is tot op heden nog niet verschenen. Overigens gaan voor nieuwe brom- en snorfietsen in 2020 bovendien veel strengere (Euro 5) normen gelden, met grote gevolgen voor de verbrandingstechniek en de snelheidsbegrenzing.

Vragen aan de afdelingen
Wat wij graag van jullie willen weten:

1) Komen jullie als afdeling op voor verplaatsing van de snorfiets (met helm) en is er in jullie gemeenteraad een meerderheid voor? Zijn er plannen tot invoering?

2) Zijn er in jullie gemeenten andere plannen om scooteroverlast te beperken, zoals invoeren van een milieuzone voor oudere tweewielers met verbrandingsmotor?

3) Welke stappen zouden we landelijk nu moeten of kunnen overwegen? Opkomen voor de afschaffing van het blauwe plaatje, ook voor elektrische voertuigen? Of opkomen voor het versneld verbieden van alle fossiele gemotoriseerde tweewielers?

Categorieën