Dertig km/u als norm binnen de kom

meer over de wetgeving voor zones 30 en voorrang hoofdfietsroutes in 30 km/u gebied

Project – Tekening 1

We bekijken het RVV (=Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) met het BAWB (=Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer) nader op de mogelijkheden voor ons streven naar 30 als norm binnen de kom.

En dat valt hard tegen! Het RVV (artikel 20) en BABW (paragraaf 4) stelt geen voorwaarden voor wegen en straten die 50 km/u toestaan, maar wel voorwaarden aan wegen en straten die 30 km/u als maximum voeren.  De wettelijke norm is dus 50!

Gemeenten kunnen van de wet dus geen grijze wegen een max 30 km/u meegeven vanuit een norm van 30 voor de hele kom. Pas als de weg is ingericht met snelheidsremmers en verminderd gemotoriseerd verkeer, mag de gemeente haar max 30 km/u meegeven.  Dat wringt, want voor fietsers en voetgangers zijn juist die grijze straten extra gevaarlijk als het gemotoriseerde verkeer harder mag. Het RVV/ BABW spoort hier dus niet met Duurzaam Veilig. Wegbeheerders kunnen wel geleidelijk toe werken naar een steeds groter 30 km gebied binnen de kom, door alle woonstraten en binnen weggetjes zone 30 mee te geven en grijze wegen verkeersluwer te maken.  Maar ook dan vallen er straten buiten de boot die gebaat zouden zijn bij een limiet van 30, maar bijvoorbeeld in een uitrukroute of busroute zitten.  Er zijn gemeenten die vrezen voor juridische aansprakelijkheid bij ongevallen (‘ bestuurder reed 43 km/u en gaat vrijuit omdat het verkeersbeeld op de straat niet paste bij verblijfsgebied’). Zij zullen weigeren om meer straten een zone 30 km/u mee te geven.

Andere gemeenten, met name de gemeente Utrecht, durven gelijktijdig met een versmalling en brede fietsstroken diverse wegen met voorheen max 50 km/u en  fietspaden, bij het zone 30 gebied te voegen. De juridische gevaren ervan neemt Utrecht blijkbaar voor lief. Maar ook deze gemeente kent geen 30 km/u als norm voor de hele kom.

‘ Dertig als het nieuwe vijftig’ als norm voor de bebouwde kom vraagt dus om een wijziging van de wetgeving.

Voorrang voor de fiets in 30 km gebied?

Helemaal lastig wordt het als de Fietsersbond een drukke grijze 50 km/u weg, bijvoorbeeld de Westzijde te Zaandam, als hoofdfietsroute zowel in 30 km/u gebied als in de voorrang ten opzichte van zijstraten wil zien. Juridisch gezien vanuit aansprakelijkheid bij ongevallen, staat het BABW  voorrang voor een hoofdfietsroute of een solitair fietspad in 30 km gebied wel toe. Maar dan wel alleen als de fiets in aantallen domineert over de auto en als de hoofdfietsroute als zodanig ook herkenbaar is (bijvoorbeeld met een fietsstraat). Aan beide voorwaarden kon in Zaandam niet worden voldaan. Er zit nu niets anders op dan hetzij de straat buiten zone 30 km/u te houden (dan kan de voorrang ten bate van de Westzijde geregeld worden) hetzij wel naar 30 km/u te brengen, met voorrang van rechts. In het kader van de ontvlechting van het fietsroutenet met het autonet blijven er zeker nog kansen. Immers het blijft binnen het echte zone 30 km/u gebied mogelijk om fietsroutes in de voorrang erdoor te loodsen met inachtneming van de voorwaarden die het BABW stelt.

 

Categorieën