Waarom het slim is om een besluit van de gemeente aan te vechten

In Haarlem heeft de afdeling rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. De gemeente wilde een weg (Kenaupark) opwaarderen naar 30 km/uur. Hierbij koos de gemeente voor een kritisch profiel (onveilig). Daarmee week de gemeente af van de CROW normen en zou het onveiliger worden.

Tegen dit besluit had de Fietsersbond bezwaar aangetekend. Bezwaar aantekenen houdt in dat men bij de instantie die het besluit neemt, aangeeft zegt dat ze er nog een keer naar moeten kijken. Dit werd verworpen.

De Fietsersbond spande hierom een rechtszaak aan. Dit heet in beroep gaan. Om hier sterk in te staan, heeft de Fietsersbond een second opinion laten doen. De rechter stelde de Fietsersbond in het gelijk. Hoewel de gemeente veel vrijheid heeft om beslissingen te nemen, heeft de rechter de gemeente teruggefloten.

De gemeente had het besluit onvoldoende gemotiveerd.  De rechter zei hierover: “Verweerder [gemeente Haarlem] kan worden toegegeven dat hij, gelet ook op de jurisprudentie, niet de absolute noodzaak het onderhavige verkeersbesluit behoeft aan te tonen, maar dat laat naar mijn oordeel onverlet dat, zeker nu sprake is van een gemotiveerd tegenadvies ingediend door eiseres [Fietsersbond] in deze beroepsprocedure, mag en moet worden verwacht dat aan het verkeersbesluit een voldoende draagkrachtige motivering ten grondslag moet liggen. En in ieder geval op twee punten is dat naar mijn oordeel niet het geval.”

Daarnaast vindt de rechtbank dat de gemeente te weinig rekening met de praktijk heeft gehouden:

“De rechtbank acht voor dit oordeel mede van belang hetgeen in paragraaf 5.4.1. van de CROW-richtlijnen staat vermeld.”

Vooral de snelheid van het gemotoriseerde verkeer is meer dan eens een onbetrouwbare factor; limieten worden niet zelden op grote schaal overschreden. De wegbeheerder dient er daarom ofwel voor te zorgen dat de feitelijke snelheid overeenstemt met de toegestane snelheid, of vel uit te gaan van de feitelijke snelheid, los van de functie van de weg. Van belang is dat de ontwerper zich steeds richt op de feitelijke of de te verwachten situatie en niet alleen op de functionele categorie voor het gemotoriseerd verkeer.”

“Met inachtneming van deze passage acht de rechtbank door verweerder onvoldoende gemotiveerd dat het vaststellen van de 30 km zone ten behoeve van de erftoegangsweg toereikend moet worden geacht om enerzijds de in de oude situatie bestaande fiets- voorzieningen te verwijderen en anderzijds om niet althans onvoldoende aanvullende snelheidsremmende voorzieningen aan te brengen.”

Mag de gemeente fietspaden verwijderen door het instellen van zone 30?

– Nee, dat mag gemeente niet van de CROW richtlijnen afwijken: niet als auto-intensiteit te hoog is, geen snelheidsremmende maatregelen worden genomen, èn niet als de weg te smal wordt gemaakt.
– Unicum: Rechtbank NH geeft gewicht aan CROW richtlijnen tav kritisch profiel. De rechtbank citeerde uit (nota bene oude) CROW uitgave 74 (Tekenen voor de fiets) en uitgave 351 (Ontwerpwijzer fietsverkeer).
– gemeente mag niet zonder argumenten fietsers uit de voorrang halen in een bocht (waar zeer slecht zicht is op achteropkomend verkeer).

Conclusie

De gemeente heeft wel veel handelingsvrijheid. Ze mag echter niet ongemotiveerd een verkeerssituatie onveilig maken. Het is wel van belang om een second opinion van een verkeersadviesbureau te vragen.

Mag de gemeente fietspaden verwijderen door het instellen van zone 30?

– Nee, dat mag gemeente niet van de CROW richtlijnen afwijken: niet als auto-intensiteit te hoog is, geen snelheidsremmende maatregelen worden genomen, èn niet als de weg te smal wordt gemaakt.
– Unicum: Rechtbank NH geeft gewicht aan CROW richtlijnen tav kritisch profiel. De rechtbank citeerde uit (nota bene oude) CROW uitgave 74 (Tekenen voor de fiets) en uitgave 351 (Ontwerpwijzer fietsverkeer).
– gemeente mag niet zonder argumenten fietsers uit de voorrang halen in een bocht (waar zeer slecht zicht is op achteropkomend verkeer).

Wil je zelf ook een verkeersbesluit aanvechten, neem dan contact op met Kees Bakker. [email protected]

Bezwaarprocedure

Stuur je bezwaar altijd naar het Landelijk Bureau!

Nadat een gemeente een besluit heeft genomen kan een bezwaarprocedure worden opgestart.… Lees meer

Categorieën