Stuur je bezwaar altijd naar het Landelijk Bureau!

Nadat een gemeente een besluit heeft genomen kan een bezwaarprocedure worden opgestart. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat de algemene procedure beschreven. Deze procedure geldt ook voor gemeenten. Omdat een afdeling geen rechtspersoon is, kun je een bezwaar alleen indienen namens de landelijke Fietsersbond. Hiervoor moet je een machtiging bij Kees Bakker ([email protected]) aanvragen. Laat altijd weten voor wanneer je reactie nodig hebt.

Toelichting

  • Als Fietsersbond heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen na een besluit.
  • Hiervoor is een machtiging van het landelijk bureau nodig.
  • Stuur je bezwaar uiterlijk twee weken voor het aflopen van de bezwaartermijn naar [email protected]
  • Als je als Fietsersbond bezwaar hebt aangetekend, moet de gemeente binnen een bepaalde termijn een beslissing nemen. De termijn van de gemeente begint pas te lopen nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verlopen. Voorbeeld: op 1 mei neemt de gemeente een beslissing. Voor 12 juni moet de betrokkene bezwaar aantekenen. De beslistermijn voor de gemeente begint op 12 juni, ook als het bezwaarschrift (veel) eerder is ingediend.
  • Een gemeente kan een bezwaarcommissie instellen, maar dit hoeft niet. Als er een bezwaarcommissie is ingesteld, heeft je gemeente zes weken extra de tijd om een beslissing op bezwaar te nemen.
  • Een bezwaarprocedure mag maximaal twaalf weken duren als er geen bezwaarcommissie is. Is er wel  een bezwaarcommissie, dan mag de procedure maximaal achttien weken duren. Is er binnen die tijd geen beslissing genomen, dan kan je als Fietsersbond in beroep gaan tegen het ‘niet nemen van een besluit’.
  • Als een bezwaar ‘gegrond’ verklaard wordt, dan betekent dit dat je helemaal gelijk hebt gekregen. Er is geheel aan je bezwaren tegemoet gekomen. Bij ‘ongegrond’ heb je geen gelijk of slechts een beetje gelijk gekregen. Er is helemaal niet of gedeeltelijk niet aan je bezwaren tegemoet gekomen.

Wat zijn de stappen in een bezwaarprocedure?

Bezwaarprocedure

Uitwerking

Elk onderdeel van het schema moet voldoen aan bepaalde juridische eisen en/of termijnen. Een overzicht vind je in onderstaande tabel.

Onderdeel Juridische eisen Termijn
a. Besluit van gemeente

• Er moet sprake zijn van een beslissing.

• Het besluit moet schriftelijk genomen zijn.

• Het besluit is van een gemeente.

• Het besluit moet gericht zijn op een rechtsgevolg. Adviezen zijn géén besluiten.

• Publiekrechtelijk van aard.

• Het besluit treedt pas in werking als zij bekend is gemaakt aan de betrokkene.

Een besluit moet aan de volgende vormeisen voldoen:

• Het besluit moet worden gemotiveerd

• De bezwaarmogelijkheden moeten in het besluit zijn genoemd.

Na het indienen van de aanvraag, neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Als die termijn niet wordt gehaald, dan dient de gemeente aan te geven binnen welke (redelijke!) termijn een besluit wordt afgegeven.
b. Bezwaarschrift Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

• Machtiging van het Landelijk Bureau

• handtekening van de indiener

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

Gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard als:

• na een aanmaning, het bezwaarschrift niet aan de hierboven geschetste eisen voldoet

• de termijn van zes weken is verstreken.

Binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden, moet het bezwaarschrift zijn ingediend.

Er geldt geen termijn als het bezwaarschrift is gericht tegen het niet nemen van een besluit.

c. Bezwaarcommissie Een bezwaarcommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover je daarmee instemt.

De gemeente dient binnen 12 weken (18 weken na schriftelijke mededeling van vertraging) na verloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift te beslissen.
d. Géén bezwaarcommissie Het horen wordt door de gemeente zelf gedaan. De hoorzitting mag niet worden gedaan door een persoon die bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. Als er meer medewerkers bij de hoorzitting aanwezig zijn, dient de meerderheid niet bij het bestreden besluit betrokken zijn geweest. Het bestuursorgaan dient binnen zes weken (12 weken na schriftelijke mededeling van vertraging) na verloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift te beslissen.
e. Hoorzitting De belanghebbenden worden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Het horen geschiedt door de bezwaarcommissie of – in het geval er geen bezwaarcommissie is – door degene(n) die het bezwaar behandelen. Bij een bezwaarcommissie wordt een vertegenwoordiger van de gemeente voor het horen uitgenodigd om een toelichting op het standpunt van de gemeente te geven. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
f. Beslissing op bezwaar De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. De beslissing wordt schriftelijk bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht.
g. Nieuw besluit Voor zover de gemeente het bezwaar ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt de gemeente het bestreden besluit en neemt het – voor zover nodig – een nieuw besluit.
h. Beroepsprocedure Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Voor het instellen van een beroepsprocedure is griffierecht verschuldigd. Het beroepsschrift dient binnen zes weken ingediend te worden bij de betreffende arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht.