Provinciale en regionale vertegenwoordigers

Sommige verkeersonderwerpen overschrijden gemeentegrenzen, zoals de aanleg van een regionaal fietspadennetwerk of het beheer van een provinciale weg. Lokale afdelingen komen er vaak niet aan toe om ook op regionaal en provinciaal niveau actief te zijn. Daarom wordt dit werk gedaan door daarin gespecialiseerde vertegenwoordigers.

Werkzaamheden
Provinciaal/regionaal vertegenwoordigers (p/r vertegenwoordigers):

  • vertegenwoordigen de Fietsersbond in provincie en in provinciale overlegorganen, zoals onder andere het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV), in Brabant en Zuid-Holland POV geheten;
  • spreken de provincie aan op haar taak als wegbeheerder;
  • spreekt de provincie aan op haar overkoepelende taak als maker van intergemeentelijk verkeersbeleid, met name in het kader van de vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie en het daarin aanwijzen van een doorgaand routenet fiets;
  • treedt op als woordvoerder van de Fietsersbond in de regionale media.

Indien mogelijk kunnen p/r vertegenwoordigers ook optreden in gemeenten waar geen afdeling actief is en helpen met het opzetten van nieuwe kernen in gebieden waar deze nog ontbreken.

Financiële ondersteuning
Net als de vrijwilligers in de afdelingen ontvangen ook de p/r vertegenwoordigers financiële ondersteuning. Deze jaarlijkse afdracht* is als volgt opgebouwd:

  • € 100 voor de basiskosten
  • 1% van de minimumcontributie per lid woonachtig binnen de provincie.

*De afdracht wordt gebaseerd op het aantal leden aan het begin van het boekjaar. Voor het aanvragen van deze afdracht gelden dezelfde voorwaarden als voor de afdracht voor afdelingen: er moet een financieel overzicht en een begroting worden ingediend, met daarbij het verzoek om afdracht over te maken.

Vrijwillig of betaald?
Momenteel zijn p/r vertegenwoordigers vooral als vrijwilliger actief. Zij worden als afdelingen gezien en ontvangen min of meer dezelfde inhoudelijke en financiële adviezen en hulp. Het enige verschil is dat p/r vertegenwoordigers geen stemrecht hebben op de ledenraad.

De Fietsersbond streeft ernaar p/r vertegenwoordigers in dienst te hebben. Op dit moment hebben we een gesubsidieerde p/r vertegenwoordiger in Zuid-Holland en Friesland. Zij worden aangestuurd door het landelijk bureau.