Uitvoering van het programma Ruimte voor de Fiets

Veel afdelingen hebben te maken met en/of zijn betrokken bij de uitbreiding/vernieuwing van stationsstallingen in hun gebied. Het landelijk Actieplan fietsparkeren stations loopt tot 2020. In het bestuursakkoord fietsparkeren stations staan daarover nadere afspraken, ook voor 2020-2030.

De capaciteit voor de onbewaakte stallingen wordt bepaald op grond van tellingen van Prorail met daaroverheen een rekenformule. In 2009 zijn alle stations weer opnieuw geteld. Ook is een prognose tot 2020 opgenomen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn nu ook de grote projecten (de sleutelprojecten) opgenomen. Ook zijn er aparte kolommen voor de bewaakte stallingen. Om de monitor goed te kunnen lezen is het raadzaam eerst de toelichting door te nemen.

De nieuwste cijfers over de huidige capaciteit van alle stationsstallingen met daaraan toegevoegd de prognoses voor de behoefte in de nabije en verre toekomst dateren uit 2016. Hieraan ten grondslag ligt het Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2016/12/20/bestuursakkoord-over-fietsparkeren-bij-stations

Zie voor deze huidige cijfers (2016) en toekomstprognoses voor de te bouwen stallingscapaciteit bij stations dit document.

Wanneer een station daadwerkelijk aan de beurt is, krijg je de plannen van tevoren toegezonden via het Landelijk Bureau. Belangrijk is dat de termijn voor (eerste) reactie zeer kort is, namelijk twee weken. Verder praten daarna kan natuurlijk altijd.

Hierbij het verzoek om de informatie van ProRail te bekijken voor jullie stations en door te geven aan Wim Bot wanneer jullie je er niet in herkennen ([email protected]).

Fietsersbond, mei 2017